Wellness systém ERI Medical - Video prezentace

 

Překlad textů k video prezentaci:

 

Eri - Made for health

Eri - Stvořeno pro zdraví

 


Eri - professional assistant

Eri - profesionální pomocníkInnovative system
of screening and prevention
of a wide range
of human diseases

Pokrokový systém
screeningu a prevence
široké škály
lidských nemocí


based on the spectral analysis
of the body’s biometric fields

založené na spektrální analýze
telesných biometrických polí


I. Scanning
data transfer
USB cable

I. Skenování
přenos dat
USB kabel

 

II. Data analysis
Software
Eri Medical System
Compatible with Windows

II. Analýza dat
Software
Eri Medical System je
kompatibilní s Windows

 


Full scanning
and data analysis lasts
less than a minute

Celé skenování
a analýza dat trvá
méně než 1 minutu

 


Problem: Emphysema
frequency response:
vH,hz : 25%
vH, hz: 51%

Problém: Emfyzém (hromadění vzduchu)
frekvenční odezva:
vH,hz : 25%
vH, hz: 51%

 


Extensive base
of medical
criteria allows
to slect
an entire body
or serparate areas
for scanning and analysis

Obsáhlý základ
medicínských
kritérií dovoluje
vybrat
celé tělo
nebo samostatnou oblast
pro skenování a analýzu

 


The system allows
to determine not only
the current cause
ot the disorder, but also
the root cause

Systém dovoluje
určit nejen
současnou příčinu
nemoci, ale také
zdroj příčiny

 


Problem: Pyelonephritis of the left kidney


Problém: Pyelonefritida (zánět ledvin) levé ledviny

 


Problem: Chronical failure of the blood supply

Problém: Chronické selhání zásobování krvíProblem: Atrial fibrillation
frequency response:
bV,hz: 20%
bH,hz: 50%

Problém: Fibrilace síní
frekvenční odezva:
bV,hz: 20%
bH,hz: 50%Receiver and emitter

Přijímač a vysílačCompensation mode
allows to influence
on the disorder’s sources
with the inverted signal

Kompenzační režim
dovoluje ovlivnit
zdroj příčiny nemocí
díky převrácenému signáluThat allows partially
or completely remove
the cause of the disorder

To dovoluje částečně
nebo úplně odstranit
příčinu nemociCompensation has been completed

Kompenzace byla dokončena


Examples of effective use of the device:

Příklady efektivního použití přístroje:

 

 

- headache neutralization

- neutralizace bolesti hlavy

 

- help to cure viral infections

- pomoc při léčbě virových onemocnění

 

- analysis and prevention of mental processes

- analýza a prevence duševních procesů

 

(such as stress, fatigue, insomnia)

(jako stres, únava, nespavost)

 

- analysis / prophylaxis / prevention of negative processes
in the mother’s body during the prenatal period

- analýza / profylaxe / prevence negativních procesů
v těle matky během prenatálního období

 


The results of the device work confirmed
by clinical tests

Výslekdy přístroje byly potvrzeny
klinickými testy

 


A large amount of doctors around the world
have been using the device for the diagnostics
and prevention of disorders

Velké množství lékařů po celém světě
již používá přístroje pro diagnostiku
a prevenci nemocí

 


Eri software helps to choose the best way of treatment

Eri software pomáhá vybrat nejlepší cestu terapie

 


Eri - Made for health

Eri - Stvořeno pro zdraví

 

TOPlist